Založ si blog

Slota na VIII. Medzinárodnom Nevskom fóre v Petrohrade

Na pozvanie Ruskej prezidentskej akadémie som prijal pozvanie na VIII. Medzinárodné Nevské fórum, ktoré sa uskutočnilo v Petrohrade. V mojom príhovore som sa zameral hlavne na nastávajúci multipolárny svetový poriadok a dôležitosť národnej identity a národnej inteligencie pre budúcnosť národa v globalizovanom svete.

Zdroj: FB Pavol Slota • DOMOV – Národná strana 

Celý prejav:

Vážené auditórium, drahí priatelia,

som veľmi rád, že sa Vám teraz, tu v Petrohrade môže v týchto pohnutých časoch, kedy sa nám mení svet doslova pred očami, prihovoriť aj hrdý Slovák a Slovan, pôvodný obyvateľ Európy.

Ako možno viete, že som predsedom politickej strany na Slovensku. Nie je náhoda, že sme pri zakladaní strany zvolili práve názov DOMOV znamená pre každého jedného z nás niečo iné. Pre jedného to je jeho rodný dom, pre druhého dom, v ktorom žije so svojou rodinou, za domov môžeme označiť dedinu, mesto či kraj, v ktorom žijeme, ale zároveň, aj rodnú zem.
Niektorí z nás, Tí čo trávia týždne na orbite planéty alebo Tí, ktorí sa budú v budúcnosti pozerať na planétu Zem z vesmírnych základní vybudovaných Ruskou federáciou a Čínou na Mesiaci by však mohli povedať, že ich domov je naša planéta. A dôležité je povedať to, že všetci by hovorili pravdu. Za seba a svoj národ slovenský Vám chcem povedať, že svet patrí rovnako nám, ako patrí aj Vám všetkým – iným jedinečným a svojbytným národom. Ako slovenský národ sme neoddeliteľnou súčasťou svetovej minulosti, sme neoddeliteľnou súčasťou svetovej prítomnosti a chceme a budeme neoddeliteľnou súčasťou aj svetovej budúcnosti, v ktorej musí byť priestor a podmienky na bezpečný slobodný život a rozvoj pre všetky životaschopné národy. A práve tento potrebný priestor a tieto nevyhnutné podmienky dokáže poskytnúť a garantovať z globálneho hľadiska iba multipolárne usporiadanie sveta, v ktorého formovaní zohráva práve Rusko a ruský národ tú najdôležitejšiu úlohu.

Ako iste viete, národ tvoria ľudia, ktorí zdieľajú totožnú identitu, ktorá ich vo svojej jedinečnosti odlišuje od ostatných národov alebo etnických skupín. Preto je národná identita so všetkým, čo k nej patrí, nevyhnutným atribútom pre spolupatričnosť a súdržnosť národa, jeho pozitívny rozvoj a jeho nevyhnutnú reprodukciu, ktorú dokáže zabezpečiť iba tradičná rodina, ktorá je základnou a neoddeliteľnou bunkou celého ľudského spoločenstva. Spoločenstva z ktorého vychádzajú jednotlivé národy, naše rodiny (ak chcete), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich domovov. Národ, ktorý sa chce vo svojom štáte chrániť, rozvíjať a zlepšovať, musí tak činiť cez rodinu. Bez rodiny nie je národ, bez národa nemôže byť národná identita a bez národnej identity nemôže byť národná inteligencia, do ktorej musia patriť aj naše ďalšie generácie. Inteligencia, ktorá je garanciou priaznivej budúcnosti a pozitívneho rozvoja národa. Preto je dôležité, aby štát vytváral priaznivé a stabilné podmienky na formovanie národnej inteligencie a vychovávať ju v duchu národnej identity, viesť ju k hodnotám vlastenectva, národnej slobody a svojbytnosti, aby pre ňu bola služba svojej vlasti – svojej domovine tou najvyššou cnosťou, spôsobom životnej sebarealizácie s cieľom odovzdať svoju domovinu ďalšej generácii národa v bezchybnom, zdravom a prosperujúcom stave.

Vývoj globálneho spoločenstva, teda ľudstva sa obrovskými technologickými skokmi enormne zrýchlil a posunul nás do stavu globalizácie, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou života rovnako z pohľadu jednotlivca ako aj celého národa a medzinárodného spoločenstva. Poznáme dva spôsoby globalizácie.

Ten prvý spôsob je proces vytvárania takzvaných svetoobčanov bez národnej identity, či už sa jedná o zmenu prístupu k formovaniu svetonázoru a hodnotového systému v procese výchovy mládeže, alebo o samotnú snahu odnárodniť príslušníkov konkrétneho národa, pre ktorých sa národná identita stáva príťažou, akýmsi prežitkom starých a zlých obmedzovaných časov s nádejou na nové a lepšie globalizované zajtrajšky. Nevyhnutnou súčasťou tohto globalizačného procesu je aj potreba o zničenie národnej inteligencie v každej podobe a smere, ktorá na svojich ramenách nesie zodpovednosť za budúcnosťou národa, jeho podoby a prežitia. V tomto prípade môžeme konštatovať fakt, že národ, ktorý potlačí alebo sa sám pripraví o svoju národnú inteligenciu je odsúdený na zánik, bude pohltený inteligenciou iného životaschopnejšieho národa alebo nadnárodného globalizovaného subjektu, ktorá bude mať tendencie ho asimilovať, odnárodniť, podmaniť si ho, zotročiť alebo v tom najhoršom prípade vyhladiť ho kultúrne alebo aj fyzicky.

Druhý spôsob globalizácie je postavený na vzájomne výhodnej medzinárodnej spolupráci suverénnych národov, resp. národných štátov, ktoré sa navzájom rešpektujú a uznávajú právo národa na určenie si vlastného vývojového modelu. To znamená, že v tomto prípade je proces globalizácie tvorený a riadený národnou inteligenciou spolupracujúcou naprieč globálnym spoločenstvom na princípe rovnocenného partnerstva s cieľom posunúť celé ľudstvo spoločne vpred. Tento globalizačný proces je teda odkázaný na existenciu národnej inteligencie jednotlivých štátov a preto sa ju bude všemožne snažiť podporovať a vytvárať podmienky na jej rozvoj a realizáciou svojich zámerov. V takto globalizovanom svete národy dokážu spoločne prežiť, dokážu sa spoločne rozvíjať a dokážu spoločne prosperovať.

Jedno jediné slovo SPOLOČNE. A aký silný, odvážny a zároveň mierumilovný odkaz v sebe nesie, však? Bohužiaľ, v súčasnosti prebiehajú obidva globalizačné procesy súbežne a navzájom súperia o budúcnosť ľudstva. Ak však chceme, aby podobu ľudstva formovala národná inteligencia, tak musíme vytvoriť aj podmienky na jej medzinárodné fungovanie. Nestačí len to, aby jednotlivé národné štáty vytvorili vnútorné podmienky na formovanie svojej národnej inteligencie, ale musíme vytvoriť aj podmienky na cezhraničnú spoluprácu medzi jednotlivými národnými inteligenciami, aby sa mohli vzájomne inšpirovať, pomáhať si napredovať a v neposlednom rade, aby mohli spoločne riešiť globálne problémy súčasnosti a spoločne čeliť globálnym výzvam budúcnosti. Aby takáto cezhraničná spolupráca mala zmysel a bola aj prínosom pre globálny svet – národných štátov, tak je absolútnou nevyhnutnosťou z pohľadu cezhraničnej spolupráce medzi jednotlivými národnými inteligenciami zaručiť to, že žiadna strana nebude mať tendenciou o zničenie národnej inteligencie druhej strany, pretože tým môže spôsobiť oslabenie národnej inteligencie a tým ohrozí celý národ, ktorý sa ocitne v stave neistoty zo svojej budúcnosti.

Som presvedčený o tom, že Vy všetci, ktorí ste tu dnes prítomní, si to uvedomujete, tak isto ako si uvedomujete to, že práve budúce generácie sú jedným z najdôležitejších atribútov takejto budúcnosti. Reťaz je iba tak pevná ako jej najslabší článok. A práve deti, ako budúce generácie, budúca inteligencia, sú vystavené ovplyvňovaniu mysli najviac. Nazvime ich globalistami, ktorí si osvojili prvý spomínaný model globalizácie, v ktorom jednotlivé suverénne jedinečné národy nemajú miesto. Našou úlohou je zabezpečiť, aby tomu tak nebolo a som presvedčený, že sa to dá, aby si samé mohli vybrať bez neprirodzeného manipulovania ich mysle, či im je prednejší ich DOMOV a RODINA, ich rodná zem a národ alebo záujmy globalistov, ktorí chcú mať zo všetkých ďalších generácii národov sveta ľahko ovládateľné bezduché masy svetoobčanov, akýchsi programovateľných humanoidov.

Vo svete sú národy slabšie a národy silnejšie. Či už ekonomicky, demograficky alebo vojensky. My musíme spoločne vytvoriť také prostredie, v ktorom cez internacionalizáciu škôl ukážeme našim deťom, že aj napriek povedzme – odlišnému materinskému jazyku, histórii, kultúre, dokážu spájať hodnoty a ciele ako mier, spolupráca, vzájomná prosperita a spolupatričnosť, spoločná budúcnosť na spoločnej planéte. A to pri zachovaní a pozdvihnutí jednotlivých národov, ktoré dnes formujú prítomnosť. Vytvorme podmienky, v ktorých sa naše ďalšie generácie stretávajú, spoznávajú, spoločne rozvíjajú a spoločne plánujú. Cez spoluprácu stredných, ale aj vysokých škôl, cez budovanie medzinárodných centier výskumu a vývoja, cez podporu medzinárodných patentov, z ktorých môžu profitovať všetky suverénne národy multipolárneho sveta.
Nech sa naši budúci umelci z konzervatórií, naši budúci vedci, matematici, teoretickí fyzici, lekári, technológovia, vojaci, vrcholoví športovci stretávajú a spoznávajú, spolupracujú a priatelia sa už od svojich študentských čias, nech a sa učia a chápu, že spolupráca je ta správna cesta. My im na to len musíme vytvoriť podmienky. Nesmieme sa na nich len prizerať so strachom a obavami o ich budúcnosť, ale práve naopak, musíme sa tento článok tej pomyselnej reťaze snažiť posilniť. Veď sú to práve ony, ktoré nesmú byť tým najslabším článkom v tom nastupujúcom globálnom multipolárnom svete, ktorý musí byť pevným a trvalo udržateľným. Naša budúca národná inteligencia musí byť tým najsilnejším a najpevnejším článkom reťaze. A práve jej sila a pevnosť bude závisieť od takej internacionalizácie, ktorá je založená na národnej identite a jej zachovaní.

Slovenský velikán ducha a svetoznámy panslavista Ľudovít Štúr povedal:
Nie je najvyššia národnosť, bo každý národ je len jedna čiastka ľudstva… Nad každý národ je povýšené ľudstvo, nad každú národnosť duch ľudský.

Viac nájdete na: Telegrame, Facebooku a YouTube

Čaputová a jej kamoši na ústavnom súde

01.03.2024

Môže vôbec mať Ústavný súd PRIATEĽSKÝ PRÍSTUP, ako ho o to žiadala prezidentka? Z viacerých médií, ako aj tlačovej správy, ktorú vydal Ústavný súd vyplýva, že predvčerom rozhodol o pozastavení účinnosti v podstate celej novely Trestného zákona a časti novely Trestného poriadku. Nedotkol sa ustanovení o zrušení špeciálnej prokuratúry, takže tá bude [...]

Posledné volanie o pomoc z Donbasu

24.02.2024

Vo vojne vždy zomiera pravda ako prvá!! Propaganda dezinformácií, hoaxov, primitívnych lží, klamstiev a poloprávd v podaní hlavných mediálnych kanálov, ktoré samé seba pasujú do pozície nespochybniteľného nositeľa jedinej objektivity, jedinej pravdy a jediných faktov, sa dnes (24.2.2024) pokúsi zaboriť svoje jastrabie pazúre ešte hlbšie do nášho [...]

Útok NATO pod falošnou vlajkou

23.02.2024

Poľské a americké spravodajské služby pripravujú rozsiahlu provokáciu proti poľskému civilnému obyvateľstvu, z ktorej obvinia Rusko a Bielorusko.

Matúš Šutaj Eštok

Ministri avizujú zlepšenie podmienok pre príslušníkov ozbrojených zborov

25.07.2024 17:32

Avizovaný je aj návrh na zavedenie stabilizačného a náborového príspevku vo výške 5000 eur.

Elon Musk, Trump

Trump: Musk mi nikdy nepovedal o úmysle darovať 45 miliónov na kampaň

25.07.2024 17:17

S elektrickými autami pre všetkých nesúhlasím, povedal tiež republikánsky kandidát na prezidenta USA.

Baňa

Zadlžený indický robotník vykopal obrí diamant. Svojim deťom chce zaplatiť kvalitné vzdelanie

25.07.2024 16:58

Rádžu Gound si už viac ako desať rokov prenajíma bane v meste Panna v nádeji, že nájde diamant.

polícia banská Bystrica, hromadná bitka, Rimavská Sobota

Štyri osoby kolíkmi a doskami brutálne dobili 32-ročnho muža

25.07.2024 16:40

Z ťažkých zranení sa podľa lekárskej správy bude liečiť vyše 42 dní.

Pavol Slota

Slovensko je náš domov a musíme ho brániť.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 32
Celková čítanosť: 149745x
Priemerná čítanosť článkov: 4680x

Autor blogu

Kategórie